Privacy-policy

Wij, Catering Floryn, Doorniksewijk 147, 8500 Kortrijk, België, BTW BE0554 757 945, info@slagerijfloryn.be, hierna ‘Catering Floryn’, zijn begaan met de privacy en de bescherming van gegevens van alle gebruikers van onze website, websiteapplicatie en applicatie, hierna ‘Diensten’.

Dit privacybeleid, hierna ‘Privacybeleid’ is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens als natuurlijke persoon via onze Diensten en geldt voor alle potentiële, huidige en voormalige gebruikers. Het is niet van toepassing op de verwerking van anonieme of bedrijfsgegevens.

Catering Floryn kan jouw persoonsgegevens verwerken in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:

 • Voor de veiligheid en optimalisatie van de Diensten; 
 • Om jouw account te beheren en de Diensten uit te voeren; 
 • Voor het antwoorden van jouw verzoeken aan Catering Floryn; 
 • Voor onderzoek en statistiek; 
 • Voor marketing. 

In de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald in de wet, kan je als gebruiker van onze Diensten de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op inzage 
 • Recht op rectificatie 
 • Recht op gegevenswissing 
 • Recht op beperking van verwerking 
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens 
 • Recht op terugtrekken van toestemming 
 • Recht op bezwaar 

De persoon die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking. Sommige van de bovenstaande rechten kan je uitoefenen via jouw accountinstellingen (indien je dergelijk account hebt). Je kan de aangesloten handelaars steeds contacteren op het adres vermeld in hun account en je kan Catering Floryn steeds contacteren op het adres vermeld bovenaan het Privacybeleid. 

Voor de volledigheid informeren wij je dat, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor België, ziehttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Van zodra wij ons Privacybeleid wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden via onze Diensten. Indien van toepassing zal je als gebruiker opnieuw gevraagd worden de nieuwe en dus meest recente versie van het Privacybeleid te lezen. 

Als je meer wilt weten over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Diensten, kan je hieronder bijkomende informatie vinden.


1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, en waarom?

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent alle informatie zoals gegevens, geluid, beeld,… die betrekking hebben op een persoon zoals een voornaam, naam, adres, locatie, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer … waarmee het mogelijk is direct of indirect over te gaan tot identificatie van een natuurlijke persoon. Geanonimiseerde gegevens kunnen ons niet leiden naar een natuurlijk persoon en zijn dus geen persoonsgegevens. Je kan jouw gegevens gemakkelijk aanpassen en beheren via jouw accountinstellingen. Je kan er ook e-mail- en nieuwsbriefvoorkeuren beheren. Catering Floryn kan deze gegevens gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en het Cookiebeleid.

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke verwerking van gegevens. Enkele voorbeelden zijn: verzamelen, opnemen, afleiden, opslaan, structureren, bewaren, raadplegen, consulteren, bekijken, delen, verzenden, wissen, verwijderen, archiveren, … 

2. Hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden?

Catering Floryn zal jouw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden. Na de minimumperiode worden jouw gegevens geanonimiseerd en bijgehouden voor rapporteringsdoeleinden. Geanonimiseerde gegevens kunnen niet leiden naar een natuurlijk persoon en zijn dus geen persoonsgegevens.

Het afsluiten van een Catering Floryn-account kan omwille van drie redenen:

1) De gebruiker vraagt zijn of haar account te wissen. In dat geval wordt de gebruiker gevraagd naar een bevestiging van zijn of haar aanvraag. Na de bevestiging zal het account binnen 30 dagen verwijderd worden, wat de gebruiker de nodige bedenktijd biedt. 

2) Bij inactiviteit: na 18 maanden zonder activiteit, zal de gebruiker automatisch een waarschuwing krijgen dat zijn of haar account verwijderd zal worden. Indien de gebruiker niet reageert op om het even welke wijze binnen een periode van 1 maand wordt het account verwijderd en de daarbijhorende persoonlijke identificatiegegevens, beveiliging en consumptiegewoonten.

3) Bij het vaststellen van fraude.

4. Hoe worden mijn gegevens beveiligd en bewaard?

Catering Floryn erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Catering Floryn gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doen de aangesloten handelaar en Catering Floryn dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid en volgt Catering Floryn de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?

Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie. 

6. Wat zijn mijn rechten?

Recht op inzage:

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.

Recht op rectificatie:

Het is momenteel mogelijk voor elke gebruiker om zelf zijn accountgegevens te verbeteren via de accountinstellingen. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je zelf elke wijziging door te voeren.

Recht op gegevenswissing:

Je kunt ons vragen je account te wissen. Hierdoor is het niet meer mogelijk onze Diensten te gebruiken.

Recht op beperking van verwerking:

In de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking binnen onze Diensten beperkt is, worden jouw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen verwerkt met jouw toestemming of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze beperking van verwerking, word je steeds door ons op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens:

Je hebt het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

Recht op terugtrekken van toestemming:

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan door het opzeggen van jouw account. 

Recht op bezwaar:

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dat is momenteel mogelijk door een opt-out uit te voeren bij de gewenste aangesloten handelaar via jouw accountinstellingen. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsauthoriteit. 

7. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, is het verplicht de aanvraag te sturen vanuit het e-mailadres dat gekoppeld is aan je account. 

De verwerkingsverantwoordelijke heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer de verwerkingsverantwoordelijke je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. 

De verwerkingsverantwoordelijke zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding aanrekenen of het verzoek weigeren.

Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Gent.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien de verwerkingsverantwoordelijke niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien zijn antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor België, zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).